Friday, October 14, 2016

No eradication of the Norwegian Wolf!

No eradication of the Norwegian Wolf!
 

Translation below
---------------------------------------------------
 
 
 
Subject:     Stem for ulv i norsk natur!


Til medlemmene i rovviltnemndene i region 4 og 5,
 
Jeg skriver til dere som er medlemmer av rovviltnemnda i region 4 og 5 for å fortelle at jeg vil ha ulv i norsk natur. Jeg reagerer kraftig på at nemndsflertallet nå har vedtatt å skyte alle ulvene - inntil 24 individer - i revirene Letjenna, Kynna og Slettås. Dette vedtaket må dere gjøre om!
 
De siste årene har det vært svært lite tap av sau innenfor ulvesona. Ulvene i de etablerte revirene lever i all hovedsak av elg og annet vilt. Sakspapirene fra nemndas sekretariat viser også til at dagens tap hovedsakelig skyldes mangel ved eksisterende gjerder.
 
Det blir derfor ikke færre tapte sauer til ulv som følge av at disse ulvene blir skutt. Tvert imot risikerer en at det blir større tap, så lenge en ikke tar tak i det som det påpekes er årsaken til de få tapene som faktisk har foregått. Lisensfelling skal være motivert av å redusere skade, men nedskyting av disse ulvene vil ikke redusere skadene på sau, slik sekretariatet også skriver innledningsvis i sakspapirene.
 
Jeg reagerer særlig sterkt på at det foreslås å skyte to av de genetisk viktigste individene av ulv i Norge. Hannen i Slettåsreviret er barnebarn av den finskrussiske Galven-hannen, som vandret inn til Sverige vinteren 2007. Hannulven i Letjenna er barnebarn av den avdøde hannen i Kynnareviret, som kom til Norge i 2007. Hvis disse individene blir drept, vil det gå utover levedyktigheten til den skandinaviske bestanden av ulv.
 
Det er svært dramatisk at flertallet i rovviltnemndene går inn for at over halvparten av ulvene i Norge kan skytes til vinteren. Det er ikke en miljønasjon verdig å legge opp til en så omfattende jakt, som attpåtil ikke vil ha noen effekter på det allerede svært lave skadepotensialet i områdene.
 
Ulv hører hjemme i norsk natur, og jeg ber deg derfor gjøre det du kan for å unngå at ulvene i Letjenna, Kynna og Slettås blir skutt til vinteren.
 
 
Med vennlig hilsen,
 
------------------------------------------   Google translate----------------------------
Subject: Vote for wolves in Norwegian nature
 
To the members of the predatory animal boards in Region 4 and 5,
 
I am writing to you who are members of predators Tribunal in Region 4 and 5 to tell that I will have wolves in Norwegian nature. I reacted strongly to board majority now has decided to shoot all the wolves - up to 24 individuals - in territory Letjenna, preaching and Slettå. This decision must you do about!
 
In recent years there has been very little loss of sheep in wolf zone. The wolves in the established territory live mainly of elk and other game. The documentation from the Tribunal Secretariat also notes that today's loss is mainly due to the lack of existing fences.
 
It is therefore not fewer lost sheep to the wolf as a result of these wolves are shot. On the contrary, there is a risk that there will be greater losses, as long as one does not take hold of it as it is pointed out the reason for the few losses that have actually taken place. Under license should be motivated by reducing damage, but the shooting down of these wolves will not reduce the damage to sheep, so the Secretariat also writes in the introduction to the dossier.
 
I react especially strongly that it is proposed to shoot two of the genetically important individuals of wolves in Norway. Hannen in Slettåsreviret is the granddaughter of the Finnish Russian Galva-male, who immigrated to Sweden in winter 2007. The male wolf in Letjenna is the grandson of the deceased male in Kynnareviret, who came to Norway in 2007. If these individuals are killed, it will go beyond viability to the Scandinavian population of wolves.
 
It is very worrying that the majority of predatory animal boards advocates that more than half of the wolves in Norway can be fired for the winter. It is not an environmental nation worthy to add up to a comprehensive hunting, which, furthermore, will not have any effects on the already very low damage potential of areas.
 
Wolves belong in Norwegian nature, and I therefore ask you to do what you can to avoid the wolves in Letjenna, preaching and Slettå being shot for winter.
 
 
With best regards,

No comments:

Post a Comment